Salgsbetingelser

Nedenstående salgsbetingelser får anvendelse i det omfang ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

1. TILBUD, SALG

Inntil skriftlig ordrebekreftelse fra selger foreligger er alle tilbud uforbindtlige. Ordrebekreftelse anses som vedtatt såfremt kjøper ikke straks fremsetter skriftlig innsigelse og er dermed bestemmende for avtalen.

2. SPESIFIKASJONER

Ved salgsavtaler som forutsetter spesifisering fra kjøpers side, plikter denne å fremkomme med nødvendige spesifikasjoner innen avtalt tid. Dersom spesifikasjonsfristen oversittes har selger rett til å fastsette ny spesifikasjonsfrist, heve avtalen og/eller kreve erstatning. Endringer i de avtalte spesifikasjoner må være skriftlig bekreftet av selger. Brosjyrer og lignende tjener bare til veiledning og må ikke betraktes som bindende. Alle tegninger og tekniske spesifikasjoner forblir leverandørs eiendom og må ikke benyttes uten eierens skriftlige samtykke.

3. LEVERINGSTID

Antydet leveringstid er uten forbindtlighet, eventuelle forsinkelser berettiger ikke til heving, skadeserstatning eller andre misligholdsbeføyelser.

Hvis fast leveringstid er skriftlig avtalt, regnes leveringsfristen fra det siste av følgende tidspunkter:

a. Den dagen ordrebekreftelsen er avsendt.

b. Den dagen selger har mottatt alle nødvendige tekniske data fra kjøper.

c. Den dag alle betalingsformaliteter er ordnet og eventuelt forskudd betalt.

Forsinket levering ved fast leveringstid gir ikke grunnlag for krav om heving og/eller erstatning med mindre forsinkelsen går ut over 6 uker fra det avtalte leveringspunktet. Forsinkelse ved levering av spesial tilvirket utstyr av stor verdi og som derved er mindre kurant omsettelig, gir ikke kjøper rett til heving og/eller erstatning selv om fast leveringstid er avtalt med mindre kjøper godt gjør overhodet ikke å kunne nyttiggjøre seg utstyret som følge av forsinkelsen, og at utstyret heller ikke kan omsettes til rimelig pris og innen rimelig tid. Erstatningsansvar i henhold til reglene i dette punkt er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens fakturaverdi.

4. LEVERINGSHINDRINGER / FORCE MAJEURE

Hvis det etter avtalens inngåelse inntrer omstendigheter som selger ikke er herre over, og disse omstendigheter hindrer (eller i vesentlig grad vanskeliggjør) avtalens oppfyllelse, medfører dette ansvarsfrihet for selger, Dette gjelder såsom arbeidskonflikt, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militær innkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, maskinskade, eksport- og importforbud, opprør og uroligheter, verksuhell, utilstrekkelig tilførsel av råstoff eller andre forstyrrelser i tilvirkningen, samt mangler ved leveranser som følge av slik omstendighet som omhandler dette punkt. Selger må uten grunnet opphold underrette den annen part om inntredelsen av slike ansvars befriende omstendigheter. Dersom leveringshindringen etter første ledd antas å ha klart varig karakter, kan begge parter heve salgsavtalen. Er tilfellet av midlertidig karakter, utskytes leveringstiden tilsvarende.

5. PRISER

Prisen som er avtalt i ordrebekreftelsen, legges til grunn ved fakturering. Hvis selgers omkostninger endres grunnet forandringer i valutakurs, toll, avgifter, lønninger, materialpriser, transport -priser, eller priser fra underleverandører, endres kjøpesummen tilsvarende.

Ved prisøkning som overstiger 10% av avtalt kjøpesum, har kjøperen/forhandler rett til å heve kjøpet. Dette gjelder dog ikke dersom prisøkningen skyldes toll, avgifter eller valutakursene.

6. BETALINGSBETINGELSER

De i tilbud og ordrebekreftelsen oppgitte betalingsbetingelser er bestemmende. Hvis det foreligger uoverensstemmelser mellom tilbud og ordrebekreftelse, er de i ordrebekreftelsen anførte betingelser avgjørende. Oversittes betalingstiden er selger berettiget til å beregne seg morarente av kjøpesummen. Morarenten ihht. gjeldende satser. Kjøperen/forhandler er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert hvis selgeren forlanger det. Den sikkerhet kjøperen/forhandler er forpliktet til å stille, må godkjennes av selger. Dette gjelder selv om varen er solgt på kreditt. Forhandlere har 7 dagers betalingsutsettelse etter mottakergodkjenning / fakturadato, hvis ikke annet er avtalt.

7. UTBEDRING VED FABRIKASJONSFEIL/MANGLER – ANSVAR

Er noen del av salgsgjenstanden beheftet med feil / mangler som ikke skyldes kjøpers bruk av gjenstanden, er kjøper forpliktet til å la gjenstanden utbedres av selger. Utbedringen foretas på selgers verksted eller på et selgers anvist verksted. Selger kan velge omlevering i stedet for utbedring. Selger har intet erstatnings -ansvar for tap som måtte oppstå ved nevnte feil og mangler, med mindre utbedring eller omlevering er umulig. Erstatnings-ansvaret er i alle tilfelle begrenset oppad til varens fakturaverdi.

Selger har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse (eller for andre konsekvensansvar), med mindre feil eller mangler ved salgsgjenstanden kan føres tilbake til forsettlige forhold eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det fra kjøper påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagde feil/mangel og den inntrådte skade. Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende.

Reklamasjoner må skje straks feil eller mangler kan konstateres og selger må gis adgang til omgående besiktigelse og utbedring/ omlevering. Feil eller mangler kan ikke påberopes utover 12 måneder fra utleveringstidspunktet.

For utstyr og deler av produktet som underleverandører har levert gjelder den respektive underleverandørs garantier.

8. EIENDOMSFORHOLD

Selgeren har salgspant i de leverte varer inntil de er betalt fullt ut. Kjøperen bærer finansieringsomkostninger, herunder kredittrisiko. Kjøper er forpliktet til å holde utstyret kaskoforsikret til det er betalt i sin helhet.

9. ANNULLERING

Etter at selger har mottatt skriftlig bestilling fra kjøper, eller selger etter kjøpers ønske har avsendt skriftlig ordrebekreftelse, har kjøper ikke rett til å foreta annullering av en ordre. Dersom slik annullering likevel foretas, er kjøper forpliktet til å godgjøre selgers forventede fortjeneste, omkostninger i forbindelse med kontraktsinngåelsen, samt øvrige omkostninger annulleringen har påført selger.

10. BRUK AV KJØRETØY

Det påhviler kjøper å sørge for nødvendige tillatelse, eventuelt dispensasjon fra myndighetene.

11. OMGJØRINGSADGANG

A) Kjøpers rett til endringer.

Tillegg og forandringer som måtte avtales etter at ordrebekreftelsen er sendt, blir å beregne med tillegg i den avtalte pris.

B) Selgers rett til konstruksjonsendringer.

Selger forbeholder seg rett til når som helst å foreta konstruksjonsendringer og forandringer uten derved å forplikte seg til å foreta disse på tidligere leveranser